Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Axudas e subvencións

Axuda

Programa de promoción do emprego autónomo (TR341D)

Prazo Presentación: O prazo xeral para a presentación de solicitudes de axudas do programa para a promoción do emprego autónomo finalizará o 30 de setembrode 2018. - Data Fin Prazo: 30/09/18
 • Data publicación
  26/01/18
 • Corpo

  Obxecto
  Promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que faciliten a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver  a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomos  ou por conta propia.

  Subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2017 ata o 30 de setembro de 2018, ambos inclusive.

  Persoas beneficiarias
  1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, e que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia, sempre que cumprindo as condicións establecidas para cada tipo de axuda, reúnan os seguintes requisitos:

  • Ter solicitada a alta como persoa traballadora autónoma no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade do colexio profesional con anterioridade á presentación da solicitude.
  • Desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia (segundo a alta no IAE ou no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria)
  • Non percibisen subvencións ao abeiro dos distintos programas de promoción do emprego autónomo nos tres anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
  • Non desenvolvesen como persoas  traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores.

  2.- As persoas traballadoras autónomas  ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa, cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación,  sempre que as soliciten a título persoal. Neste caso, a comunidade de bens ou sociedade civil deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.
   Quedan excluídos deste programa, os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades  laborais e os autónomos colaboradores.

  Tipo de axuda
  A.  Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia.
  1.- Co obxecto  de facilitarlles ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.
  2.- A contía da subvención será:

  1. 2.000 euros para desempregado en xeral.
  2. 4.000 euros no caso de ser menores de 30 anos ou persoas desempregadas de longa duración ou persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social

  Esta contía base terá dereito ao  incremento do 25% en cada un dos seguintes casos:

  1. No caso dunha muller
  2. No caso dunha persoa maior de 45 anos
  3. No caso dunha persoa emigrante retornado
  4. O centro de traballo da empresa estea situado nun concello rural


  Deste xeito a contía máxima posible, de aplicarse todos os incrementos será de 8.000 euros.

  Procedemento de concesión
  O procedemento de concesión das subvencións recollidas nesta orde axustarase ao disposto no artigo 19º.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e finalidade da subvención  non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.

  A concesión das axudas e subvencións previstas para o ano 2018  estará suxeita á existencia de crédito orzamentario, unha vez feita unha distribución provincial do crédito en función da taxa de desemprego segundo os datos do paro rexistrado no Servizo Público de Emprego a nivel provincial a 31 de decembro de 2017.

  Se o orzamento asignado non é suficiente para proceder ao pagamento de todas as axudas solicitadas, aplicarase como criterio de prioridade a data de presentación. Para estes efectos terase en conta a data en que a correspondente solicitude se presentase nalgún dos lugares previstos na orde

  Prazo de solicitudes

  • O prazo xeral para a presentación de solicitudes de axudas do programa para a promoción do emprego autónomo finalizará o 30 de setembro de 2018.
  • As actuacións subvencionables ao abeiro  do programa para a promoción do emprego autónomo regulado nesta orde, realizadas entre o 1 de outubro de 2017 e a data da súa  publicación, poderán acollerse ás axudas desta.


  Orde de convocatoria

  Orde do 15 de decembro de 2017  pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado  parcialmente con cargo ao Programa Operativo FSE Galicia  2014-2020  e o Programa II , de  axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas e se procede  á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG nº 19 do 26 de xaneiro).

   

 • Estado:
  Fora de Prazo

Documentos relacionados

Ligazóns relacionadas