Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Relacións Laborais > Conciliacións en conflictos laborais

Conciliacións en conflictos laborais

Dende este área pode consultar información referente ás demandas de conciliación exercidas a través dos servizos de mediación, arbitraxe e conciliación(SMACs).

Información xeral

A conciliación ante o Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) é un requisito previo á vía laboral ante o Xulgado do Social. Exceptúanse deste requisito os procesos que exixan a reclamación previa en vía administrativa, os que versen sobre Seguridade Social, os relativos ó disfrute de vacacións e a materia electoral, os iniciados de oficio, os de impugnación de convenios colectivos, os de impugnación dos estatutos dos sindicatos ou da súa modificación e os de tutela da liberdade sindical.

Igualmente quedan exceptuados aqueles procesos nos que sendo parte demandada o Estado ou outro ente público, tamén o foran personas privadas, sempre que a pretensión sometérase ó trámite de reclamación previa e neste poidera decidirse o asunto litixioso e os supostos en que, iniciado o proceso, fora necesario dirixi-la demanda frente a personas distintas das inicialmente demandadas.

Trámites Relacionados

Información de contacto/p> Para calquera cuestión ou información adicional dirixirse a:
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Secretaría Xeral de Emprego
Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral
Edificio Administrativo San Lázaro, s/nº, Planta baixa
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf.: Teléfono: 981 545 743
Fax: 981 544 659