Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Formación e Cualificacións > Formación para o Emprego > Contratos para a Formacion e a Aprendizaxe

Contratos para a Formación e a Aprendizaxe

O contrato para a formación e a aprendizaxe terá por obxecto a cualificación profesional dos traballadores nun réxime de alternancia de actividade laboral retribuída nunha empresa con actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

Orde ESS/2518/2013, do 26 de decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual.

Real Decreto 1529/2012, do 8 de Novembro, polo que se desenvolve o Contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual

Real Decreto-Lei 3/2012 do 10 de febreiro (BOE do 11 de febreiro de 2012), de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo, (artigos 2 e 3 e disposicións transitorias sétima, oitava e novena).

Servizo Público de Emprego Estatal: Máis información

Solicitude de autorización do acordo para a actividade formativa

Comunicación de inicio ó finalización de actividade formativa

AVISOS 

Remisión de Acordos Formativos formalizados polas empresas ao SPEG

 

NORMATIVA 

ORDE do 20 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria para o ano 2015 das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral dos contratos para a formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.