Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Organigrama

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral
 • Descrición

  Extracto do decreto de estrutura

  Sección 1ª. Atribucións e estrutura

  Artigo 48. Atribucións

  Á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, baixo a dirección e dependencia directa da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, correspóndelle a dirección e coordinación das actuacións da consellería en materia de intermediación e orientación laboral, promoción da empregabilidade e formación ocupacional e, nomeadamente, as seguintes funcións:

  a) O deseño, planificación e execución das medidas dirixidas á prestación dos servizos previstos na carteira común de servizos do Sistema nacional de emprego, na Estratexia española de activación para o emprego, a confección e execución dos correspondentes plans anuais de política de emprego, así como a formulación de propostas de inclusión de medidas e programas concretos.

  b) A dirección e xestión das funcións atribuídas á Consellería en materia de formación para o emprego, cualificacións profesionais e intermediación no mercado de traballo, colocación e orientación laboral, así como a estatística, a análise e a prospectiva do mercado de traballo.

  c) O exercicio das competencias para o reforzo da capacidade de actuación do Servizo Público de Emprego de Galicia, a súa modernización, infraestrutura, recursos humanos e materiais e soporte técnico.

  d) A coordinación participación das entidades colaboradoras, con e sen ánimo de lucro, na execución e desenvolvemento dos servizos de políticas activas de emprego, a través da colaboración público privada.

  e) A programación, o seguimento, o control e, se é o caso, a xestión dos programas mixtos de formación e emprego.

  f) A coordinación da xestión e supervisión do funcionamento dos centros de formación, tanto propios como dependentes doutras entidades, así como a prestación da asistencia técnica necesaria para o correcto desenvolvemento das súas actividades, sen prexuízo das competencias atribuídas á Secretaría Xeral Técnica

  g) As funcións de execución relativas ao cumprimento das obrigas de empresarios/as e traballadores/as e, se é o caso, a potestade sancionadora nas materias relativas ao emprego e desemprego.

  h) As que correspondan á Consellería en materia de expedición de certificados de profesionalidade ou da acreditación parcial acumulable correspondente.

  i) A resolución dos procedementos de inscrición e acreditación ou, de ser o caso, de baixa no Rexistro de centros e entidades de formación para o emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o establecido na súa normativa reguladora, así como a autorización dos centros previstos no Real decreto 795/2010, do 16 de xuño, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados, así como a certificación dos profesionais que os utilizan, sen prexuízo das competencias doutros órganos directivos.

  j) O exercicio das competencias atribuídas pola normativa reguladora dos órganos colexiados de asesoramento e participación en materia competencia da dirección xeral.

  k) A elaboración do anteproxecto do orzamento e a memoria de funcionamento do seu centro directivo, así como a súa xestión, seguimento e avaliación.

  l) Expedición e rexistro das habilitacións profesionais, sen prexuízo das competencias doutros órganos directivos.

  m) O exercicio das competencias previstas no Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual, sen prexuízo das que lle corresponden a outras administracións competentes.

  n) Desenvolvemento da normativa que contribúa á ordenación e regulación dun sistema de formación profesional que responda ás necesidades de formación e cualificación das persoas co fin de promover a aprendizaxe ao longo da vida.

  o) A xestión e execución do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e vías non formais de formación.

  Artigo 49. Estrutura

  Para o desenvolvemento das súas funcións, a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral contará cos seguintes órganos e unidades administrativas:

  1. Subdirección Xeral de Orientación Laboral:

  1.1. Servizo de Orientación Laboral.

  1.2. Servizo de Intermediación.

  1.3. Servizo de Programas Mixtos.

  2. Subdirección Xeral de Promoción Laboral:

  2.1. Servizo de Planificación da Promoción Laboral.

  2.2. Servizo de Xestión Administrativa da Promoción Laboral.

  3. Subdirección Xeral das Cualificacións:

  3.1. Servizo de Acreditación das Cualificacións Profesionais.

  3.2. Servizo de Observatorio do Emprego.

  4. Centro de Novas Tecnoloxías.

  5. Servizo de Verificación de Fondos.

 • Directorio
  Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral
 • Organismos Dependientes
  Subdirección Xeral de Emprego
  Subdirección Xeral de Formación para o Emprego
  Subdirección Xeral das cualificacións
  Centro de Novas Tecnoloxías
  Servizo de Verificación de Fondos