Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Organigrama

Subdirección Xeral de Emprego

 • Descrición

  A Subdirección Xeral de Emprego, como órgano de dirección, levará a cabo as funcións de programación, coordinación, execución, seguimento, propostas e avaliación, control e, se é o caso, a xestión dos programas mixtos de formación e emprego, dos de promoción do emprego no ámbito local, así como as funcións de intermediación no mercado de traballo e, en concreto, as relativas á inserción e rexistro das persoas demandantes de emprego e das ofertas de traballo, rexistro de contratos, autorización de axencias de colocación e Rede Eures (European Employment Services), e daqueloutros programas de cooperación competencia da Dirección Xeral.

  Así mesmo, corresponderalle a xestión dos programas de orientación laboral e os de apoio e asistencia na busca de emprego.

 • Organismos Dependientes
  Servizo de Programas Mixtos
  Servizo de Programas de Cooperación
  Servizo de Orientación Laboral
  Servizo de Prospección e Estudos