Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Sociedades cooperativas existentes en Galicia

Rexistro de Cooperativas

As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios. A súa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios, mediante a súa participación activa e en interese pola comunidade. Contan cunha estrutura e xestión democráticas, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, distribuíndose os resultados económicos en función da actividade cooperativizada realizada.

 

Asesoria Virtual de Cooperativas

 

Consultas

No seguinte enlace pódese consultar a información das sociedades cooperativas inscritas no Rexistro de Cooperativas.

Información

Para calquera cuestión ou información adicional dirixirse a:
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dirección Xeral de Traballo e Economía Social
Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social
Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf.: 981545540 - 981541675
Fax: 981957748

COOPERATIVAS  

Asociacións do Sector

Asociacións de cooperativas