Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Cooperativismo e Economía Social > Centros Especiais de Emprego

Rexistro de centros especiais de emprego

Presentación
 
Os centros especiais de emprego son aqueles que realizan un traballo produtivo, participando regularmente nas operacións do mercado e tendo por finalidade asegurar o emprego remunerado e a prestación dos servizos de axuste persoal e social que requiran os seus traballadores con discapacidade, á vez que sexa un medio de integración do maior número de persoas con discapacidade ao réxime de traballo normal.
 
Como mínimo, o 70 por cento do seu cadro de persoal estará constituido por traballadores con discapacidade, sen que se computen para estes efectos o persoal dedicado á prestación dos servizos de axuste persoal e social.
 
 
 
Asesoria Virtual de Centros Especiais de Emprego

 

Información

Para calquera cuestión ou información adicional dirixirse a:


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Secretaría Xeral de Emprego
Subdirección Xeral de Economía Social
Edificio Administrativo San Lázaro, s/nº, Planta baixa
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf.: 981957747 - 981957746
Fax: 981957748
Email: rexistro-cee@xunta.gal