Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Convocatorias

Procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral

"Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral"

No BOE de 25 de agosto de 2009, publicouse o Real Decreto 1224/2009, de 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, ten por obxecto establecer o procedemento e os requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

Este procedemento vai ofrecer unha oportunidade ás persoas que nunca estiveron vinculados aos sistemas educativos, e que aprenderon a través da práctica profesional, ou a través de cursos non “oficiais”, de que poidan demostrar os seus coñecementos e capacidades, mediante un procedemento de avaliación, no que se comprobará a súa competencia profesional en relación aos estándares recollidos nas Unidades de Competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

No caso de que superen esta avaliación, poderán obter unha acreditación oficial, e con validez nacional, que terá os correspondentes efectos profesionais e/ou académicos. Expedirase unha acreditación oficial por cada unha das unidades de competencia superadas, podendo chegar a obter un certificado de profesionalidade nunha ocupación, ou validala pola parte correspondente dun ciclo formativos de Formación Profesional Específica. Posteriormente, recibirán a orientación que sexa necesaria para que, se o desexan, poidan realizar o resto dos módulos que completan o citado ciclo formativo e chegar a obter o título oficial se reúnen os requisitos esixidos de acceso os ciclos formativos.

Mediante este procedemento poderanse acreditar cualificacións de nivel 1, 2 e 3, e poderanse presentar persoas que ben teñan experiencia laboral ou ben formación non formal, é dicir, aquela que non conduce a unha acreditación oficial das administracións educativas ou laborais.

Os requisitos para participar neste procedemento serán os seguintes:
 

 • Nacionalidade española, residente comunitario ou autorización de residencia
 • 18 anos cumpridos, nas unidades de competencia de cualificacións de nivel I, e 20 anos para o nivel II e III. Para as convocatorias que se realicen durante os anos 2009 e 2010, para a avaliación de unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel II, se poderán presentar as personas que teñan 19 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición.
 • Experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias que se queren acreditar:
  • Experiencia laboral:
   • Para Unidades de competencia de nivel II e III, 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas nos últimos 10 anos.
   • Para unidades de competencia de nivel I, 2 anos de experiencia laboral e mínimo de 1.200 horas.
  • Formación:
   • nivel II e III, mínimo 300 horas nos últimos 10 anos.
   • Para de nivel I, mínimo 200 horas nos últimos dez anos.
   • Por unidades de competencia: a duración establecida no módulo formativo asociado a unidade de competencia

 

Os cidadáns que cumpran estes requisitos e decidan obter unha acreditación oficial da súa competencia profesional deberán inscribirse na convocatoria pública que realizarán conxuntamente as Administracións educativa e laboral e que se publicará no DOG e no BOE.

Os candidatos admitidos e seleccionados, no caso de que haxa límite de prazas, participarán nun proceso que se divide en tres fases: Asesoramento, Avaliación e Acreditación e rexistro da competencia profesional.

Primeira fase: Asesoramento.
O asesoramento correrá a cargo dun experto profesional ou docente. na materia. O asesoramento será obrigatorio, poderá realizarse de forma presencial ou a través de medios telemáticos, e terá como obxectivo axudar ao candidato a autoavaliar a súa competencia, e completar o seu historial persoal e formativo para o que poderá presentar todas as evidencias que o xustifiquen.
Unha vez analizada a súa traxectoria profesional o asesor elaborará un informe e o candidato decidirá a conveniencia ou non de acceder á fase de avaliación. No caso de non acceder á avaliación o asesor indicará ao candidato a formación complementaria que debería realizar e os centros onde podería recibila.

Segunda fase: Avaliación.
Esta fase terá por obxecto, partindo da análise do historial profesional e formativo do candidato, comprobar se demostra a competencia profesional, para o que se poderán establecer distintos métodos de avaliación da competencia, que xeralmente tratarán de simular situacións reais de traballo e que se realizaran nos centros de FP ou incluso na propia empresa
Da avaliación encargarase unha Comisión de avaliación formada por a lo menos 5 expertos, profesionais e docentes, educativos e laborais.

Terceira fase. Acreditación da competencia profesional.
Aos candidatos que superen o proceso de avaliación expediráselles unha acreditación por cada unha das unidades de competencia nas que demostrasen a súa competencia profesional.
Ao concluír todo o procedemento de avaliación candidatos recibirán un informe que incluirá:

 • No caso de ter acreditado a súa competencia nunha área concreta, a orientación para completar a formación conducente a un título de Formación Profesional ou a un certificado de profesionalidade.
 • No caso de non ter logrado acreditar a súa competencia, recibirán orientación sobre as posibilidades de formación que deberían cursar para poder acreditala en posteriores convocatorias.

Diagrama

 

REXP: Recoñecemento da Experiencia Profesional