Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Publicacións e Estatísticas

Publicacións e Estatísticas

Publicacións

O Catálogo en rede das publicacións editadas pola Consellería de Ecomomía, Emprego e Industria, recolle todos os recursos editados polos distintos órganos de dirección e demais entes adscritos a esta consellería, tanto en formato papel como electrónico e segundo os procedementos establecidos na Xunta de Galicia.

Acceso aos documentos

O usuario pode acceder indistintamente desde os dous portais diferenciados (traballo e benestar) habilitados na páxina web da consellería e a través dos seguintes buscadores:

Buscador xeral permite recuperar a información por distintos campos: palabra de título, autor, ano de edición, órgano responsable, ISSN ou ISBN, etc.

Buscador por áreas temáticas: Xeneralidades, Emprego e mercado laboral, Políticas de emprego, Relacións laborais, Seguridade e saúde laboral, Formación e cualificación, Política social: benestar e asistencia social, Xuventude e Voluntariado

Datos proporcionados de cada documento: datos bibliográficos, resumo da publicación, portada dixitalizada e documento en formato PDF para a súa descarga

Estatísticas

Como consecuencia das competencias atribuídas á consellería na elaboración e difusión estatística das áreas temáticas que lle afectan, o usuario terá acceso a cada unha das actividades ou operacións estatísticas elaboradas polas distintas unidades administrativas e demais entes da consellería e integradas no Programa estatístico anual (PEA) que cada ano publica o Instituto Galego de Estatística (IGE) no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no marco dos distintos plans galegos de estatística que se sucederon (PGE 2002-2006 ; PGE 2007-2011 e PGE 2012-2016). Este inventario aparece organizado en dúas áreas competenciais: Traballo e Benestar.