Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Análise prospectiva e propostas formativas no sector forestal en España

Análise prospectiva e propostas formativas no sector forestal en España
 • Autor:
  Elaboración: Instituto de Formación y Estudios Sociales
 • Ano:
  2003
 • Resumo:

  O estudo de necesidades formativas no sector forestal proporciona información sobre as características do sector nas súas vertentes económico-laboral e ocupacional e os seus desaxustes formativos.

  Partindo dunha selección de actividades sectoriais, enmárcanse e analízanse unha serie de ocupacións profesionais, coa finalidade de establecer as condicións de traballo óptimas, e aquelas necesidades formativas para o adecuado desempeño das tarefas e funcións, dos traballadores do sector. Por tanto este estudo permite, detectar as carencias formativas, sentando as bases para o desenvolvemento da formación continua e ocupacional, facilitando a axeitada reciclaxe, promoción e cualificación profesional.

 • Órgano Editor:
  Consellería Asunto Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
 • Ano de edición:
  2004
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Formación e cualificación
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • N. de páxinas:
  1072 p.
 • Formato:
  23 x 17 cm.
 • DL:
  C 2413-2004
 • Tipo Doc:
  Libro
 • Imprime:
  Ofelmaga
 • Observación:

  Existe tamén unha ed. en castelán  con D.L. C 2412 e unha ed. en CD-Rom con D.L.: C 9/2005

Documentos relacionados