Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Publicacións

Publicación

[ Impresa / Rede ]

Sinistralidade Laboral. Galicia

Sinistralidade Laboral. Galicia
 • Autor:
  Galicia, Xunta, Consellería de Economía, Emprego e Industria. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)
 • Ano:
  2016
 • Resumo:

  Publicación de periodicidade anual dedicada á estatística descritiva da sinistralidade laboral en Galicia. Elabórase coa información obtida dos partes de accidentes de traballo e enfermidades profesionais notificados á autoridade laboral galega. A explotación estatística realízase clasificando os accidentes segundo o grao da lesión e outras variables  como sectores de actividade, natureza da lesión, etc. Tamén se ten en conta os accidentes de traballo con baixa en xornada laboral, indicándose de xeito separado, o número de accidentes in itínere. A información agrúpase en cinco epígrafes:

       Accidentes de traballo con baixa

       Accidentes de traballo mortais

       Enfermidades profesionais

       Variación interanual dos accidentes con baixa en xornada de traballo nos últimos dez anos

        Índices de incidencia

 • Órgano Editor:
  Consellería de Economía, Emprego e Industria. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
 • Ano de edición:
  2003-
 • Idioma:
  Galego
 • Área temática:
  Seguridade e saúde laboral
 • Publicación:
  Impresa / Rede
 • Formato:
  20 x 25 cm
 • ISSN:
  2386-236X
 • DL:
  C 288-2003
 • Tiraxe:
  250 exemplares
 • Tipo Doc:
  Publicación periódica. anuario
 • Periodicidade:
  Anual
 • Observación:

  Operación estatística 24-201 do Plan Galego de Estatística 2012-2016

  A partir de 2015 (Anuario 2014) edítase en CD-Rom  con D.L. C 488-2014 e na internet

 • Ano do tomo:
  2002-