Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Rexistro de Sociedades laborais

Presentación

As sociedades laborais son sociedades anónimas ou de responsabilidade limitada que cumpren as seguintes condicións:

  1. Que a maioría do seu capital social sexa propiedade dos seus traballadores indefinidos.
  2. Que ningunha das persoas socias sexa titular de máis dun terzo do capital social (coas excepcións previstas na lei).
  3. Que o número de horas-ano realizadas polos traballadores indefinidos non socios sexa superior ao 49 por cento das horas-ano traballadas polo conxunto dos socios traballadores (non se computa o traballo realizado por traballadores con discapacidade superior ao 33%)

 

Asesoria Virtual de Sociedades Laborais

 

Información adicional

Para calquera cuestión ou aclaración adicional dirixirse a:

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Secretaría xeral de Emprego
Subdirección Xeral de Economía Social
Edificios Administrativos San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf.: 981-957747
Fax: 981-957748
Email: rexistro-sociedadeslaborais@xunta.gal