Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Organigrama

Secretaría Xeral de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego
 • Descrición

  Extracto do decreto de estrutura

  Sección 1ª. Competencias e estrutura

  Artigo 36. Competencias

  Corresponderán á Secretaría Xeral de Emprego, como órgano superior da Consellería de Economía, Emprego e Industria, as seguintes funcións:

  a) A participación na elaboración e deseño das estratexias de emprego e dos correspondentes plans anuais de política de emprego, así como a formulación de propostas de inclusión de medidas e programas concretos neles.

  b) Para o exercicio das súas funcións e competencias contará co Observatorio do Emprego de Galicia.

  c) A dirección, coordinación, control e execución das competencias da Comunidade Autónoma en materia de emprego, relacións laborais, seguridade e saúde laboral, responsabilidade social empresarial, cooperativas e outras entidades de economía social e, en concreto, o exercicio de funcións en materia de lexislación laboral e en prevención de riscos laborais, e todas aquelas que como autoridade laboral debe desenvolver en virtude das competencias que lle corresponden á Consellería.

  d) Impulso e desenvolvemento das políticas de igualdade laboral e de medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral nas empresas.

  e) As competencias funcionais sobre a Inspección de Traballo e Seguridade Social en materia laboral, e de prevención de riscos laborais asignadas á Comunidade Autónoma de Galicia, así como a coordinación coa Administración xeral do Estado para a execución dos plans de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

  f) Corresponde á persoa titular da Secretaría Xeral, no ámbito das competencias desta, o coñecemento e a resolución dos recursos de alzada interpostos contra as resolucións ditadas nos procedementos tramitados para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrución do labor inspector, polos órganos territoriais, de conformidade co Decreto 70/2008, do 27 de marzo, sobre distribución de competencias entre os órganos da Administración autonómica galega para a imposición de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrución do labor inspector.

  g) A dirección, coordinación, control e execución das competencias da Comunidade Autónoma atribuídas á consellería en materia de fomento do emprego, apoio ao autoemprego e á integración laboral das persoas con discapacidade ou en situación de vulnerabilidade e das que lle atribúan as normas de desenvolvemento en Galicia do Estatuto do traballo autónomo.

  h) A dirección e xestión das funcións atribuídas á Consellería en materia de fomento da colaboración coas administracións e institucións públicas e con entidades sen ánimo de lucro.

  i) A coordinación da xestión e supervisión do funcionamento dos centros, tanto propios como dependentes doutras entidades, así como a prestación da asistencia técnica necesaria para o correcto desenvolvemento das súas actividades, sen prexuízo das competencias atribuídas á Secretaría Xeral Técnica.

  j) O exercicio das competencias atribuídas pola normativa reguladora dos órganos colexiados de asesoramento e participación en materia de emprego, relacións laborais e de persoas traballadoras autónomas e de entidades de economía social.

  k) Así mesmo, correspóndelle a elaboración do anteproxecto do orzamento e a memoria de funcionamento do seu centro directivo, así como a súa xestión, seguimento e avaliación.

  Artigo 37. Estrutura

  Para o desenvolvemento das súas funcións, a Secretaría Xeral de Emprego conta cos seguintes órganos directivos e unidades administrativas:

  1. Subdirección Xeral de Relacións Laborais.

  1.1. Servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral.

  1.2. Servizo de Réxime Xurídico.

  2. Subdirección Xeral de Emprego.

  2.1. Servizo de Emprego por Conta Allea.

  2.2. Servizo de Emprego Autónomo.

  2.3. Servizo de Integración Laboral.

  2.4. Servizo de Programas de Cooperación.

  3. Subdirección Xeral de Economía Social.

  3.1. Servizo de Cooperativas e Economía Social.

  4. Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

  4.1. Subdirección Xeral de Orientación Laboral.

  4.1.1. Servizo de Orientación Laboral.

  4.1.2. Servizo de Intermediación.

  4.1.3. Servizo de Programas Mixtos.

  4.2. Subdirección Xeral de Promoción Laboral.

  4.2.1. Servizo de Planificación da Promoción Laboral.

  4.2.2. Servizo de Xestión Administrativa da Promoción Laboral.

  4.3. Subdirección Xeral das Cualificacións.

  4.3.1. Servizo de Acreditación das Cualificacións Profesionais.

  4.3.2. Servizo de Observatorio do Emprego.

  4.4. Centro de Novas Tecnoloxías.

  4.5. Servizo de Verificación de Fondos

 • Directorio
  Secretaría Xeral de Emprego
 • Organismos Dependientes
  Subdirección Xeral de Traballo
  Subdirección Xeral de Cooperativas e Economía Social
  Subdirección Xeral de Fomento da Contratación e o Traballo Autónomo
  Servizo de Seguridade e Saúde Laboral