Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Temas > Relacións Laborais > Traballo menores 16 anos en espectáculos públicos

Traballo menores 16 anos en espectáculos públicos

OBXECTO

Regular as autorizacións para o traballo de menores  de 16 anos en espectáculos públicos.

Con carácter xeral, prohíbese a realización de traballo aos menores de 16 anos. Como excepción a esta norma, a autoridade laboral poderá autorizar, en casos excepcionais, a participación de menores de 16 anos en espectáculos públicos, sempre que non supoña perigo para a saúde física do menor, nin para a súa formación profesional e humana.

A participación de menores de 16 anos en espectáculos públicos deberá autorizarse pola autoridade laboral con carácter previo e imprescindible para poder concertar o correspondente contrato laboral.

A autoridade laboral ditará resolución autorizando ou denegando, en todo ou en parte, a participación do menor no espectáculo para o que se pediu a autorización.
O sentido do silencio é negativo.

PRAZO DE SOLICITUDE DA AUTORIZACIÓN


En calquera momento, pero sempre con carácter previo ao comezo da actividade.

SOLICITANTE

O representante legal do menor (pai, nai ou persoa titora legal), acompañando o consentimento de menor, se tivese suficiente xuízo.
A solicitude debe vir acompañada dun escrito do outra persoa proxenitora do menor no que manifeste a súa conformidade coa solicitude.

SOLICITUDE

Presentación a través da sede electrónica (TR822C)

DOCUMENTACIÓN

a) Modelo normalizado de solicitude.

b) Escrito no que a outra persoa proxenitora do menor manifeste estar conforme coa solicitude presentada.

c) Fotocopia compulsada do NIF do solicitante (pai, nai ou persoa titora). Se  autorizase a súa consulta no modelo de solicitude, non é necesaria a súa presentación.

d) Fotocopia compulsada do NIF do menor (sempre que o menor dispoña do mesmo). Se autorizase a súa consulta no modelo de solicitude, non é necesaria a súa presentación.

e) Fotocopia compulsada do libro de familia ou cando non se dispoña do mesmo, certificado de nacemento .

f)  Escrito asinado polo menor, se tivese suficiente xuízo, no que se manifeste a súa conformidade para realizar o traballo que se describe na solicitude.

g) Declaración responsable de ambos os proxenitores de que a participación do menor non implica risco para a súa saúde física, formación profesional e humana.

ONDE ACUDIR

• Se o espectáculo ou actividade na que vai participar o menor desenvólvese en máis dunha provincia galega:


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Secretaría Xeral de Emprego
Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral
Edificio Admvo. San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Tel.: 981 545 734

• Se o espectáculo ou actividade na que vai participar o menor desenvólvese nunha única provincia galega: Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da provincia onde se desenvolva o espectáculo.

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña
Servizo de Emprego e Economía Social
Av. Salvador de Madariaga , nº 9 – 1º. Centro comercial de Elviña
15008 A Coruña
Tel.: 981 185 895 / 981 185 896

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo
Servizo de Emprego e Economía Social
Rolda dá Muralla, 70
27001 Lugo
Tel.: 982 294 329 / 982 294 331

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense
Servizo de Emprego e Economía Social
Av. dá Habana, 79
32004 OurenseTel.: 988 386 401 / 988 386402

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Vigo
Servizo de Emprego e Economía Social
Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º
36202 Vigo
Tel.: 986 817 008 / 986 817 685

NORMATIVA

ESTATAL

  •  Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
  •  Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial dos artistas en espectáculos públicos.
  •  Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais (BOE nº 269 do 10 de novembro de 1995). 

AUTONÓMICA

  • ORDE do 31 de xullo de 2015 pola que se adaptan e se incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Traballo e Benestar. (DOG Núm. 146 do 4 de agosto de 2015)