Consellería de Economía, Emprego e Industria Conselleria de Economía, Emprego e Industria

Inicio > Portada > Consellería > Recursos > Trámites

Tramites

[ Secretaría Xeral de Emprego ]

TR806A - DEPÓSITO DE ACTAS DE ELECCIÓNS SINDICAIS

 • Corpo:
  OBXECTO
  Ten por finalidade establecer as bases para promover a realización de eleccións a delegados de persoal e membros de comités de empresa. Os promotores comunicarán á oficina pública dependente da autoridade laboral e á empresa o seu propósito de levar a cabo eleccións nun prazo mínimo dun mes de antelación ó inicio do proceso electoral.

  * Unha vez realizado o proceso electoral, o presidente da mesa presentará, na oficina pública de rexistro da provincia e no prazo de 3 días, a acta electoral, as  papeletas dos votos nulos ou impugnados e a acta de constitución da mesa. O presidente poderá delegar por escrito nalgunha persoa que forme parte da mesa.


  Beneficiarios:

  Os seguintes colectivos:

  - Organizacións sindicais mais representativas.
  - Organizacións sindicais que conten cun mínimo dun 10% de representantes na empresa.
  - Traballadores do centro de traballo por acordo maioritario.

  Requisitos:

  Deberán comunicarllo á dirección da empresa e ao Servizo de Relacións Laborais. Tras este comunicado constituirase a mesa electoral marcando o inicio do proceso electoral. Toda a información obtida no proceso electoral débelle ser comunicada á autoridade laboral, quedando así debidamente arquivada e rexistrada na oficina pública de Rexistro de eleccións sindicais dependente das xefaturas territoriais desta consellería.


  NORMATIVA

  ESTATAL
  - Lei 11/1985, do 2 de agosto, de Liberdade Sindical.
  - Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
  - Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ao servizo das administracións públicas.
  - Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
  - Real decreto 1844/1994, do 9 de setembro, polo que se aproba o regulamento de eleccións a órganos de representación dos traballadores na empresa.

  DOCUMENTACIÓN
  •    Impresos de eleccións sindicais que poderán atopar no apartado de solicitude.

  SOLICITUDE

  •    Prazo de presentación:  aberto todo o ano

  ONDE ACUDIR
  CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA  SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO
  SUBDIRECCIÓN XERAL RELACIÓNS LABORAIS
  SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS E SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
  Edificios Admvos. San Lázaro, s/n
  15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA
  Tel.: 981 957 752  Fax: 981 544 659


  XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA
  SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL
  Salvador de Madariaga, 9-1º
  Centro Comercial Elviña
  15008  A CORUÑA
  Tel.: 981 185 896 Fax: 981 185 761


  XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO
  SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL
  Ronda da Muralla, 70
  27001  LUGO
  Tel.: 982 294 329 Fax: 982 294 359


  XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE
  SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL
  Av. da Habana, 79
  32004  OURENSE
  Tel.: 988 386 401 Fax: 988 386 770


  XEFATURA TERRITORIAL DE VIGO
  SERVIZO DE EMPREGO E ECONOMÍA SOCIAL
  Rúa Concepción Arenal, 8 - 2º
  36202  VIGO
  Tel.: 986 817 008 Fax: 986 817 010